ING. RÓBERT KOLÁR – predseda Inštitútu RK

Je rodený Ružomberčan (nar. 28. novembra 1972). Po maturite na Gymnáziu v Ružomberku vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Manažment – Marketing. Štátne skúšky absolvoval z predmetov Anglický jazyk, Ekonómia a Manažment kvality.

Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako ekonóm, či ekonomický a finančný riaditeľ v obchodných a výrobných spoločnostiach  F – TRADE, Slovlepex, Kendrion – Ferrex a v holdingovej skupine INTREL GROUP. V zdravotnej poisťovni DÔVERA bol regionálny riaditeľ predaja pre Žilinský kraj. V spoločnosti Alpha medical, dnes Unilabs Slovensko, ktorá poskytuje služby laboratórnej diagnostiky, zastával viaceré manažérske posty – finančný riaditeľ, generálny riaditeľ a člen predstavenstva. Vo Fakultnej nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici bol asistent riaditeľa pre Projekt zvýšenia ekonomickej efektívnosti, pričom spracoval návrh, vedenie a úspešné vytvorenie Centrálneho laboratórneho komplexu (nemocničné laboratóriá).

Od roku 2010 je riaditeľ stavebnej spoločnosti AVESTAV, ktorú založil v roku 2007, v Ružomberku. V roku 2017 založil a stal sa konateľom spoločnosti R PRESS, s.r.o., ktorá  je vydavateľom regionálneho mesačníka RK MAGAZÍN a web portálu rkmagazin.sk. V roku 2019 založil občianske združenie INŠTITÚT RK, ktorého cieľom je rozvoj mesta Ružomberok a regiónu Liptov. Zároveň je organizátorom mestského festivalu FULLOVE DNI a ďalších projektov na podporu kultúrno-spoločenských aktivít, športu, sociálnych vecí a rodiny.

Robo Kolár bol v rokoch 2014 až 2018 poslancom Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. V tomto období viedol Komisiu pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie a Komisiu pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.

ING. EDUARD MATÁK

V Ružomberku sa narodil a prežil detstvo. Po maturite na Gymnáziu v Ružomberku a  absolvovaní Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa dostal do spoločnosti VÚB Invest holding, kde v rokoch 1997 až 1998  pracoval ako analytik.

Z prostredia VÚB jeho kroky viedli neskôr do Slovensko-amerického podnikateľského fondu  (SAEF) kde v rokoch 1999 až 2002 pôsobil v pozícii investičný manažér. Počas pôsobenia vo fonde sa zaslúžil o obnovu výroby drevospracujúcej fabriky v Polomke, kde ako riaditeľ spoločnosti Nová Horehronská priniesol a realizoval plány oživenia.

V roku 2002 prešiel do Penty. Eduard Maták najprv ako  investičný riaditeľ a neskôr ako partner venoval riadeniu hutníckeho kolosu v Žiari nad Hronom a neskôr  sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj zdravotníckeho biznisu Penty.

Členom Občianskeho združenia Inštitútu RK je od roku 2021.

MGR. ART. BORIS KUDLIČKA

MGR. NORBERT GAŠAJ, M.PHIL.

Narodil sa v Košiciach (30. septembra 1972), vyrastal a mladosť prežil v Ružomberku.

Po štúdiu na ružomberskom gymnáziu vyštudoval odbor slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave. Vzdelanie si rozšíril o editológiu a textológiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe na Katedre slovakistiky pod vedením prof. Rudolfa Chmela. Z tohto štúdia vznikla aj vyhľadávaná publikácia Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Pracoval ako knižný editor a redaktor vo vydavateľstvách LIC (Literárne informačné centrum), Kalligram a Dilema, publikoval vo viacerých  kultúrno-spoločenských časopisoch ako Kultúrny život, Fórum OS, SME,… Podieľal sa na viacerých publikáciách, napr. o E.B.Lukáčovi, P.Karvašovi, V.Štefkovi, D.Kováčovi a ďalších. Pôsobil tiež v Ústave pamäti národa a na Ministerstve kultúry SR.

Postgraduálne štúdium (M.Phil.) absolvoval na Trinity College University of Dublin v Írsku v odbore International Peace Studies, následne sa realizoval ako výskumný pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov v mimovládnom inštitúte vo Washingtone v USA – Institute for Global Engagement. Vyučuje slovenský jazyk, literaturu a dejepis na Strednej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču – Škola dizajnu v Bratislave.

Podieľal sa na založení mestského festivalu Fullove dni, je predsedom redakčnej rady RK Magazínu. Patrí medzi zakladajúcich členov Inštitútu RK.

MÁRIO KUČERKA

Narodil sa 1. marca 1988 v Ružomberku, kde aj maturoval na miestnom Gymnázium. V nadstavbovom štúdiu pokračoval na Strednej ekonomickej škole v Banskej Bystrici, kde dosiahol ekonomické vzdelania.

Prvé pracovné skúsenosti získal M. Kučerka v zahraničí – v chemickej spoločnosti J.B. Morris v Belgicku. Potom pracoval ako manažér vo farmaceutickej spoločnosti. Odtiaľ prešiel na pozíciu manažéra v telekomunikáciách a neskôr aj konateľa spoločnosti. Desať rokov bol konateľom obchodnej spoločnosti. Od roku 2019 je manažérom stavebnej spoločnosti AVESTAV, s.r.o., so sídlom v Ružomberku. Je zakladajúcim členom Občianskeho združenia Inštitútu RK.