Stanovy občianskeho združenia Inštitút RK     
     

I. Všeobecné ustanovenia

1. Názov a sídlo občianskeho združenia:

Názov: Inštitút RK

Sídlo: Madačova 1/A, Ružomberok 03401

2. Občianske združenie Inštitút RK (ďalej len „združenie“) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

4. Ciele a činnosti združenia:

●  Cieľom združenia je rozvoj mesta Ružomberok a liptovského regiónu.

●  Hlavným cieľom združenia je pomoc rozvoju mesta Ružomberok a vykonávať činnosti zamerané na vytvorenie koncepcie a vízie rozvoja mesta a regiónu, čomu sú podriadené aj ďalšie ciele združenia.

●  Cieľom je prinášať návrhy a riešenia pre zlepšenie života v meste a okolí, predovšetkým v dlhodobom horizonte, a to v oblastiach životného prostredia, dopravy, pracovných príležitostí, turizmu, kultúry, sociálnej oblasti a celkového zlepšenia kvality života tak jednotlivcov, ako aj rodín, podpora príležitostí pre deti a mládež a zlepšenie života seniorov.

●  Ďaľšími cieľmi OZ je organizovanie konferencií, prednášok, workshopov, besied, seminárov a iných akcií, ktorých účelom je všestranne prosperujúce mesto a celý región.

●  Združenie sa okrem svojho hlavného cieľa chce zamerať vo svojich podcieľoch aj na terénne práce, ako sú úprava okolia a malé mestské zásahy a zmeny.

II. Členstvo v združení

1. a) Členom združenia môže  byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

      – je plne spôsobilá na právne úkony,

      – je bezúhonná.

    b) Členom združenia môže byť aj právnická  osoba, zastúpená svojím štatutárnym orgánom, ktorý musí spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu 1 a čl.II.

2. Združenie prijme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické a právnické osoby, ktoré   spĺňajú  predpoklady uvedené  v  čl.II/1a)  a b)  v lehote do jedného mesiaca odo dňa podania    písomnej žiadosti.

3. O prijatí  za člena do združenia rozhoduje Správna rada združenia.

Členovia Správnej rady združenia

 • Ing. Róbert Kolár (nar. 28.11.1972)
 • Mgr. Norbert Gašaj (nar. 30.9.1972)
 • Mário Kučerka (nar. 1.3.1968)

Hlasovania správnej rady sú právoplatné pri účasti minimálne jej dvoch členov.

4. Členstvo v združení môže byť zrušené Správnou radou združenia v týchto prípadoch:

 • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na   právne úkony bola obmedzená,
 • ak člen združenia písomne požiada Správnu radu o zrušenie svojho členstva,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
 • ak  mu  bolo  uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia.

III. Práva a povinnosti členov združenia

1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:

 • dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy, týkajúce sa  výkonu činnosti, realizovaných v združení,
 • dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.
 • podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa Valného zhromaždenia

2. Členovia  združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

IV. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Správna rada

2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia. Správna rada je ním volená.

3. Volebné obdobie orgánov združenia je 5-ročné.

4. Funkcie v  orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

V. Valné zhromaždenie

1. Ak  požiada nadpolovičná väčšina členov združenia o zvolanie Valného zhromaždenia, tak Správna rada je povinná zvolať Valné zhromaždenie členov do dvoch mesiacov. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva združenie spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za päť rokov.

2. Člen združenia nemôže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na  Valnom zhromaždení združenia.

3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako polovica členov združenia.

4. Na platnosť rozhodnutia  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5. Valné zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach a to najmä:

   – volí a odvoláva členov Správnej rady a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty,

   – schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a  volebný poriadok,

   – môže rušiť alebo meniť rozhodnutia Správnej rady združenia,

   – schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,

   – schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,

   – rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

6. Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia, pokiaľ spĺňajú požiadavky podľa bodu 1 a, čl. II.

VI. Správna rada

1. Správna rada združenia má troch členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia.

2. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť  rozhodnutia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady.

Správna rada:

 • zvoláva  Valné zhromaždenie členov združenia,
 • rozhoduje o prijatí nových členov a vedie zoznam členov združenia,
 • spravuje majetok združenia,
 • informuje členov o činnosti združenia,
 • chráni a presadzuje záujmy členov združenia,
 • rozhoduje o stanovách, ich zmenách a dodatkoch,
 • vykonáva  ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia.                             

4. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu združenia. Predseda zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých  veciach. Vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Správnej rady a riadi činnosť združenia.

5. Správna rada združenia sa schádza spravidla štyrikrát do roka. Schôdze Správnej rady zvoláva predseda združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

VII. Organizačné zložky

1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku, v ktorej mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.

2. O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Správna rada združenia.

VIII. Hospodárenie združenia

1. Majetok združenia tvoria:

 • členské príspevky,
 • dotácie štátnej správy,
 • dary sponzorov,
 • hmotný majetok združenia,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci  cieľov činnosti združenia.
 • získanie grantov a finančnej podpory
 • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia
 • Za  hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia.

IX. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným  rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

2. Pri   zániku združenia   sa  vykoná  majetkové  vysporiadanie. Majetkové  vysporiadanie  vykoná  likvidátor určený Správnou radou združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.

X. Záverečné ustanovenia

1. Podrobnosti  o organizácii  združenia môže upravovať vnútorný poriadok, ak sa   združenie na tom dohodne.

2. Voľby sa rozhodujú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia v tajných alebo verejných voľbách. O tom, či budú tajné alebo verejné sa verejnou voľbou dohodne nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia pred každými voľbami.

XI. Prechodné  ustanovenia

1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia  stávajú automaticky členmi  združenia. Takisto sú povinní:

-oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie  potenciálnych členov. 

-zvolať Valné zhromaždenie členov združenia do  troch mesiacov odo dňa registrácie  združenia

2. Členovia prípravného výboru sa do konania Valného zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvej správnej rady. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania Valného zhromaždenia  členov združenia.

V Ružomberku 6. júna 2019